Autor

 Ing. Jiří Hána, Ph.D.

 Stručný životopis

 nar. 20. 9. 1974 v Plzni

 Vzdělání:
 1994 – 1999 VŠ – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, obor 39-53-8 Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie;
 1998 – 1999 studium na PF ZČU v Plzni – pedagogická způsobilost pro výuku na SŠ;
 2001 – 2007 postgraduální studium v oboru Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie

 20.10.2003 - 31.12.2020 jmenován soudním znalcem v oborech: EKONOMIKA - Ceny a odhady - numismatika a UMĚLECKÁ ŘEMESLA- Umělecká řemesla - numismatika; slib znalce složen 19. 11. 2003 u Krajského soudu v Plzni
 2010 získána odborná způsobilost v požární ochraně dle Zák. 133/85 Sb. a v prevenci rizik dle Zák. 309/2006 Sb., od 2013 RT tlakových a plynových zařízení

Zaměstnání:
2001 – 2005 ZČU v Plzni, Katedra materiálu a stroj. metalurgie, oddělení fyzikálně-metalurgického výzkumu, vědecký pracovník
2005 – 2008 Plzeňský Prazdroj, a.s., Pivovarské muzeum v Plzni, vedoucí oddělení oborové historie a sbírek
2008 – 2009 Regionální technické muzeum, o.p.s., Techmania Science Centrum v Plzni, manažer návštěvnického provozu
2011 – dosud ABEPO, s.r.o., ředitel, jednatel a specialista BOZP a PO

Povolání:
2010 - 2011 OSVČ - bezpečnostní technik - zajištění komplexních služeb nebo poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)

Zaměření, specializace:
Profesní:
Bezpečnost práce a požární ochrana - vyhodnocování rizik, praktická aplikace platné legislativy, tvorba dokumentace, návrhy úprav pracovišť a opatření k zajištění BOZP a PO
Zájmové: numismatika – specializace česká numismatika, bohemika.

Členství v organizacích a institucích:
Česká numismatická společnost (ČNS): členem od r. 1993, v letech 1998 - 2006 předsedou ČNS pobočky v Domažlicích, 2008 - 2014 předsedou ČNS pobočky Pražské groše, 2002 - 2014 členem Ústředního výboru ČNS v Praze;
1999 - 2011 členem redakční rady edice Mincovní depoty v jihozápadních Čechách,
od r. 2002 členem redakč
ní rady Členských informací ČNS,
v letech 2003 - 2005 členem redakční rady Numismatických listů,
2011 - 2014 členem Protifalzátorské komise ČNS

Ocenění, vyznamenání:
2009 stříbrná medaile k 90. výročí založení ČNS udělená za práci pro ČNS,
2011 vyznamenání za zásluhy o rozvoj numismatiky u příležitosti oslav 55. výročí založení ČNS, pob. v Hradci Králové


Bibliografie
Bibliografie numismatických prací:


1994
Nová varianta groše Josefa I. z pražské mincovny z roku 1711, Num. listy XLIX/1994, str. 167.

1996
Běhálek E., Numismatika; Realizace xerografického vydání opisu knihy E. Běhálka.

1997
Elektronické peníze, Num. listy LII/1997, str. 82 – 83.

http://home.zcu.cz/~moucha, v lednu 2003 přemístěno na adresu: http://sweb.cz/numismatic/, v únoru 2018 rozšířeno a přesunuto na http://www.coinhistory.cz
První české stránky s numismatikou na Internetu! Obsahuje kapitoly: -Definice numismatiky, - Člověk tvůrcem hospodářských dějin, - Stručný přehled vývoje českého mincovnictví, - Mincovní technika, - Aktuality a zajímavosti (termíny num. aukcí, přednášky a výstavy v ČR, nová literatura, numismatická poradna), - Autor.

1998
Dějiny zemí Koruny české – Numismatika + obrazová příloha
Zpracování kapitoly Numismatika pro 3. vydání CD-ROMu Bělina, Čornej: Dějiny zemí Koruny české. Kapitola koncipována jako stručný přehled vývoje českého mincovnictví zahájený vlastní definicí numismatiky, dále zahrnuje vývoj mincovní techniky a numismatiky jako vědní discipliny v Čechách. Schváleno ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy k zařazení do seznamu učebnic! Vydala agentura FMI Praha 1998.

Rubní značky pražských grošů
Publikace Rubní značky pražských grošů přinesla nejnovější poznatky ke studiu pražských grošů předhusitského období. Rubní značky jsou zvláštní útvary v obraze českých grošových mincí z let 1300 - 1385, které v mnohém připomínají mincmistrovské značky. Je zde zpracována podrobná typologie i odkazy na vzácnost některých rubních značek. Publikace má 55 stran s kvalitní obrazovou přílohou. Vydal autor nákladem vlastním v říjnu 1998, náklad 300 výtisků.

Pamětní medaile Západočeské univerzity
, Num. listy LIII/1998, str. 171 – 172.

1999
Rubní značky pražských grošů a zajímavá varianta pražského groše Václava IV., Num. listy LIV/1999, str. 1 – 8.

Pražské groše a jejich rubní značky, Merkur Revue 5/1999, str. 28 – 30

Kde všude se v západních Čechách razily mince, Deníky vydavatelství Vltava (Domažlicko, Plzeňsko, Chebsko, Karlovarsko, Klatovsko, etc.) 22. 11. 1999, str. 29.

Odražek mince, nebo vzácný římský medailon císaře Maxentia?
, Num. listy LIV/1999, str. 156 – 157.

K otázce rubních značek pražských grošů a přísečnické mincovny (diskusní poznámka), Num. listy LIV/1999, str. 174 – 175.

2000
Numismatika jako základní věda historická a její vztah k přírodním vědám, Sběratelské zprávy 93 - 94/2000, str. 65 – 69

Numismatika a Ottův slovník naučný, Sběratelské zprávy 93 - 94/2000, str. 102 – 105


2001
O penězích plzeňských, chebských, rožmberských a jiných v 15. století
Otisk přednášky z členské schůze ČNS, pob. v Domažlicích, konané 20. 11. 2001. Obsahuje stručnou charakteristiku měnové situace, rozbor “polooficiálního” mincování v jihozápadních Čechách, shrnutí současného stavu poznání a přehled perspektivních metod budoucího studia. V omezeném nákladu vydal autor.

2002
Pražský groš s dvojitou rubní značkou, Num. listy LVII/2002, str. 51 – 52

Hána, J. a kol.:
Mincovní depoty v jihozápadních Čechách I. (edice), Defurovy Lažany 1999 Nález mincí ze 13. – 15. století
Na jaře roku 1999 byl objeven při pozemních pracích v obci Defurovy Lažany depot 857 mincí ze 13. – 15. století. Nález svým složením dokumentuje nominálovou strukturu oběživa v jihozápadních Čechách ve druhé polovině 15. století, kdy byl za neznámých okolností svěřen zemi. Výjimečnost Lažanského souboru spočívá v tom, že je jedním z mála depotů z posledních let, jež se podařilo zachovat vcelku, včetně nálezových okolností a jemuž se záhy po objevení dostalo vyčerpávajícího vědeckého zpracování.
Vytvoření autorského kolektivu při zpracování nálezu z Defurových Lažan vedlo k myšlence na založení projektu s cílem podrobit revizi a novému zpracování také ostatní, dosud nezpracované, nálezy mincí uložené v depozitáři Okresního muzea v Klatovech. Tuto myšlenku avizuje název publikace, jenž je názvem celé zamýšlené
edice Mincovní depoty v jihozápadních Čechách. Obsahem druhého dílu, jehož rukopis je před dokončením by se měly stát grošové nálezy do poloviny 15. století. První díl edice s podtitulem “Defurovy Lažany 1999, Nález mincí ze 13. – 15. století” vydalo Okresní muzeum v Klatovech v roce 2002.

Obrazové analogie na mincích – příspěvek k typologii českých peněz se lvem a čtyřrázem, in: Pavel Radoměrský – Sborník numismatických studií k 75. výročí narození, Praha 2002, s. 40 – 61

2003
K otázce zjišťování ryzosti mincovní slitiny Ag-Cu středověkých mincí (Poznámka k možnostem nedestruktivního zkoušení chemického složení), Sborník příspěvků mezinárodní konference Metal 2003, Hradec nad Moravicí 2003

Chyboražby mincí
, Num. listy LVIII/2003, str. 57 – 59

Neznámý typ bílého peníze Vladislava Jagellonského
, Sběratelské zprávy 94/2003, str. 136 – 139

Pražské groše Václava IV. z let 1378 – 1419
Monografie o pražských groších Václava IV. je prací, kterou se autor pokouší vyrovnat velký dluh české numismatiky grošovému období českého mincovnictví. Práce předkládá úvodem čtenáři ucelený přehled českého mincovnictví od r. 1300, přehled historických událostí spojených s dobou vlády Václava IV. a mincovnictví tohoto období. Stěžejním kmenem práce je typologický rozbor pražských g
rošů krále Václava IV. a jejich přehledný katalog v intencích systému, užitého dosud při zpracování pražských grošů jagellonského období a grošů Karla IV.. Na tento katalog navazuje rozbor mincovních nálezů z inkriminovaného období, který po doplnění rozsáhlým metrologickým šetřením vrcholí v prvním pokusu o sestavení absolutní chronologie nejběžnějšího pražského groše – groše se jménem WENCEZLAVS TERCIVS. Zcela nově je v práci provedeno rozčlenění Václavových grošů do dvou řad – standardní, zahrnující 15 typů (z let 1378 – 1419) a atypické, čítající dalších 8 typů grošů, které lze na základě provedeného rozboru s velkou mírou pravděpodobnosti zařadit do období po skonu krále Václava, do let 1420 – 23, do dvou husitských mincoven v Praze.
Předkládaná práce má být především pomůckou k určování pražských grošů Václava IV. a k dataci mincovních nálezů s obsahem těchto grošů. Jako taková by se měla stát nepostradatelnou všem muzejním knihovnám, i knihovnám badatelů, kteří orientují svůj zájem na grošové období.
Monografii o 189 stranách formátu A4 vydalo Vlastivědné muzeum dr. Karla Hostaše muzeum v Klatovech v roce 2003 v nákladu 500 výtisků.

Západo- a jihočeská mincovní privilegia druhé poloviny 15. století (K problémům identifikace mincovní produkce)
, Sborník abstraktů mezinárodní konference “Peníze v proměnách času IV”, Olomouc 2003

K otázce zjišťování ryzosti mincovní slitiny Ag-Cu středověkých mincí (Poznámka k možnostem nedestruktivního zkoušení chemického složení), Sborník abstraktů mezinárodní konference “Peníze v proměnách č
asu IV”, Olomouc 2003

2004
Další exemplář nejstaršího typu pražského groše Karla IV., Sběratelské zprávy 108/2004, str. 241 – 244

Česká numismatická společnost a její numismatická periodika
, Informace pro členy ČNS č. 127 - 128, Praha 2004, s. 6 - 8

O zavedení a výrobě mincí se čtyřrázem
Otisk přednášky z členské schůze ČNS, pob. v Domažlicích, konané 15. 1. 2004. Obsahuje popis středověké mincovní techniky, charakteristiku principu metody čtyřrázu a přehled mincí touto technologií ražených. V omezeném nákladu vydal autor.

(+ Skala R.) Neznámý haléř Jana Lucemburského, Num. listy LIX/2004, s. 37 - 40

Výrobní defekty na mincích a jejich příčiny
Otisk přednášky z členské schůze ČNS, pob. v Domažlicích, konané 4. 11. 2004. Obsahuje stručnou charakteristiku výrobních defektů rozčleněných do kategorií: chyby metalurgických a kovářských operací, chyby rytecké a chyby ražební a vysvětlení příčin jejich vzniku. V omezeném nákladu vydal autor.

Hána, J. a kol.:
Mincovní depoty v jihozápadních Čechách II. (edice), Grošové nálezy do poloviny 15. století
Před zhruba pěti lety se podařilo při klatovském muzeu soustředit u příležitosti zpracování tehdy nově odkrytého a ohlášeného mincovního nálezu z Defurových Lažan kolektiv badatelů - numismatiků a archeologů, jejichž snahou se stalo zpracování a evidence nejen onoho jediného nového a v celistvosti dochovaného depotu, ale také dalších souborů tvořících v současnosti nálezový fond Vlastivědného muzea dr. Hostaše v Klatovech.
Druhý díl edice Mincovní depoty v jihozápadních Čechách přináší popis celkem šestnácti mincovních nálezů. Popis každého depotu tvoří v předkládaném zpracování samostatnou kapitolu uvozenou nálezovými okolnostmi, na které navazuje katalog typů a variant mincí obsažených v nálezu. Sestavení katalogů jednotlivých depotů bylo vedeno týmiž imperativy jako kompilace katalogu ražeb nálezu z Defurových Lažan II. (1999) - tedy I. dílu edice. Dále každá z kapitol obsahuje metrologickou přílohu a na závěr také stručnou charakteristiku nálezového souboru s determinací jeho uložení. Ucelené popisy jednotlivých nálezů jsou řazeny chronologicky - podle pravděpodobného data ukrytí. Obsahem 17. kapitoly je přehled nálezů, o kterých se autorskému kolektivu podařilo vypátrat zprávu či záznam, avšak v depozitáři klatovského muzea ke dni zpracování rukopisu II. dílu nebyly uloženy. Poslední kapitola se pak zabývá interpretací nálezů.
Druhý díl edice s podtitulem “Grošové nálezy do poloviny 15. století” vydalo Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech v roce 2004.


Západo- a jihočeská mincovní privilegia druhé poloviny 15. století (K problémům identifikace mincovní produkce)
Sborník Západočeského muzea v Plzni, řada Historie, XVII / 2004, s. 222 - 235.

2005
K výrobní technologii ve středověké mincovně (K diskusi o klopování a kvečování, jejich významu a sledu ve výrobním procesu) , Num. listy LX/2005, s. 129 – 135.

Haléře „Rotlevovy“ a „Kaplířovy“ - příspěvek k chronologii české drobné mince z let 1346 - 1384, NSb. 20/2005, s. 109 – 126.

2006
Numismatický diletantismus aneb z komára velbloud, Informace pro členy ČNS č. 133 - 134, Praha 2006, s. 3 - 7.
Ke stažení zde: Numismatický diletantismus aneb z komára velbloud
První reakce na štvavou odpověď dr. Háskové, plnou osobních urážek publikovanou v Num. listech LXI/2006, s.131: K odpovědi PhDr. Jarmily Háskové, CSc. z Hradce Králové (publikováno prozatím pouze na tomto webu)


Několik neznámých variant pražských grošů jagellonského období, NSb. 21/2006, s. 191 – 195.

Opisová varianta krejcaru Maxmiliána II. z pražské mincovny, NSb. 21/2006, s. 196 – 197.

Unikátní bílý peníz Rudolfa II. z roku 1612, NSb. 21/2006, s. 199 – 201.

(+ Korený R., Militký J.) Depot pražských grošů Václava IV. z Mašova (okr. Příbram), NSb. 21/2006, s. 256 – 266.

Účelové známky českých pivovarů ze sbírky Ing. Rudolfa Dubského (1949 - 1986) - katalog výstavy, Pivovarské muzeum v Plzni 2006.

2007
Nad kiprovými tříkrejcary Ferdinanda II. z r. 1622 s neznámou mincmistrovskou značkou , Sborník konference věnované prof. Jiřímu Sejbalovi (1929 - 2004), MARQ Ostrava 2007, s. 127 – 132.

Technické aspekty vývoje středoevropského mincovnictví do konce 19. století
Práce přináší dosud v domácí i světové literatuře chybějící syntézu poznatků o technickém vývoji specifického a jedinečného oboru lidské činnosti – mincovnictví.
Přínos práce spočívá především v komplexním shrnutí poznatků o vývoji mincovní výroby od starověku do konce 19. století v prostředí střední Evropy a ve favorizaci některých hypotéz podložené experimentální rekonstrukcí dobových výrobních postupů. Práce si klade za cíl, stát se jakýmsi vademekem specialistům - historikům a především numismatikům, východiskem pro možnost technicky správné interpretace historických pramenů, sloužící k dalšímu studiu a poznání historického vývoje lidské civilizace.
Uvedené mantinely, omezují rozsah práce chronologicky koncem 19. století a teritoriálně na prostředí střední Evropy. Prostředí střední Evropy je přitom vymezeno na měnové oblasti Čech, Uher, Rakouska, Německa a Polska – konkrétně mincovny: Praha, Kutná Hora, Jáchymov, České Budějovice, Bratislava, Kremnice, Vídeň, Linec, Hall, Salzburg, Mnichov, Freiberg, Lipsko, Varšava, Vratislav a další drobné dílny, jejichž působnost byla pouze epizodní.
Publikovaná disertační práce je členěna celkem do pěti samostatných výkladových kapitol a jedné kapitoly navazující, jejímž obsahem je publikace průběhu a výsledků provedených verifikačních experimentů.

Monografii o 164 stranách formátu A4 vydalo Vlastivědné muzeum dr. Karla Hostaše muzeum v Klatovech v roce 2007 v nákladu 500 výtisků.

Úvahy o typologii a chronologii pražských grošů Jana Lucemburského, NSb. 22/2007, s. 107 – 114.

2008
Na okraj teorie numismatické chronologie pro grošové období
Otisk přednášky proslovené v Národním muzeu v Praze dne 6. 10. 2008. Obsahuje popis hlavních pojmů a zásad při tvorbě numismatické typologie a chronologie, vymezije specifika typologicko-chronologického zpracování mincí grošového období a upozorňuje na nutnost eliminace vlivu ražebních chyb. V omezeném nákladu vydal autor.

Na okraj teorie numismatické chronologie pro grošové období, Mince a bankovky 6/2008, s. 8 – 13.

2009
O paralelnosti typových řad pražských grošů Jana Lucemburského a Karla IV., Mince a bankovky 1/2009, s. 38 – 40.

.

 


Bibliografie prací s pivovarskou tématikou:

2007
Neobvyklé pivní známky Zámeckého pivovaru v Plasích (okres Plzeň–sever), Kvasný průmysl 53 (6), Praha 2007, obálka s. 2

Historie plzeňského pivovarnictví - kap. 5.48, Bayern - Böhmen, 1500 Jahre Nachbarschaft, Haus der Bayerischen Geschichte Augsburg 2007, s. 304 - 307

Poukázka na právo, Za branou 1/2007, s. 41

Nejstarší plzeňská pivní lahev, Za branou 2/2007, s. 41

Právovárečný portál, Za branou 3/2007, s. 41

Obraz JUDr. Richarda Krofty od Viktora Strettiho z r. 1929, Za branou 4/2007, s. 41

Plzeňské pivo na Martinském trhu, Za branou 5/2007, s. 41

2008
100 let dominanty Plzeňského Prazdroje, Za branou 1/2008, s. 41

Transportní bedny na lahvové pivo, Za branou 2/2008, s. 41

Cyklus: Historie plzeňského pohostinství, Plzeňský deník, každý pátek od 11. července do poloviny října 2008

 


Bibliografie prací s materiálovou a strojírenskou tématikou:

1999
Koroze systémů tenká vrstva – substrát v biologickém prostředí, Sborník příspěvků mezinárodní konference Metal 1999, Ostrava 1999

Koroze tenkých vrstev v různých činidle
ch, Diplomová práce, ZČU FST KMM 1999

2000
(+ Bartůšková Z., Štěpánek I.) Method of combinated stress of systems thin film – substrate in agressive environment, Sborník příspěvků mezinárodní konference Matrib 2000, Vela Luka – Chorvatsko 2000

2001
(I. Štěpánek a kol.) Inovace laboratoře mechanických vlastností tenkých vrstev, Zpráva o řešení projektu FRVŠ č. 502/2000

2002
(+ Němec R., Štěpánek I.) Hodnocení změn mechanických vlastností v mikrolokalitách po deposičním procesu, METAL 2002 : 11. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : sborník přednášek. - Ostrava : TANGER, 2002., str. 1-5, ISBN 80-85988-73-9

(+ Reindl R., Jačková K.)
Changing of corrosion behaviour by deposition thin films, Sborník příspěvků mezinárodní konference Matrib 2002, Vela Luka – Chorvatsko 2002, str. 93 – 98, ISBN 953-7040-00-3

2003
K otázce zjišťování ryzosti mincovní slitiny Ag-Cu středověkých mincí (Poznámka k možnostem nedestruktivního zkoušení chemického složení), Sborník příspěvků mezinárodní konference Metal 2003, Hradec nad Moravicí 2003

(+ Němec, R., Štěpánek, I.) Vliv negativních faktorů na citlivá nanoindentační měření v celém rozsahu zatížení, Sborník příspěvků mezinárodní konference Metal 2003, Hradec nad Moravicí 2003

(+ Jačková K., Reindl R., Štěpánek I.)
Influence of mechanical failure on initiation and expansion of temperature and corrosion degradation of systém thin film – substrate, Sborník příspěvků mezinárodní konference Matrib 2003, Vela Luka – Chorvatsko 2003

2007
Technické aspekty vývoje středoevropského mincovnictví do konce 19. stoletích, Disertační práce, ZČU FST 2007